Ruh Sağlığı Açısından Bozukluk Nedir? Ne Değildir?

Tıp bilimi hastalığın tanımını sağlığın tanımına göre daha kolay yapabilmektedir. Sağlığın tanımına yönelik çeşitli görüşler olmakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımını bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali şeklinde yapmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi ruhsal iyilik hali sağlıklı bir birey için olmazsa olmaz ön koşuldur.

Tıp dünyası mutlak normal ve sağlıklı birey tanımı üzerinde henüz uzlaşamamışken, istatiksel olarak çoğunluğa uyan ve çan eğrisinin iki aşırı ucunda kalmayan kişi normal olarak değerlendirilmiştir. Ancak ruh sağlığının istatiksel tanımı çoğu kez göreceli, bazen de geçersizdir. Klinik olarak ruh sağlığında meydana gelen bozuklukların tanımı yapılabilirken böyle bir bozukluğun olmaması kişinin normal olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle klinik açıdan normali tanımlayabilmek için değişik ölçütler kullanan çeşitli görüşler mevcuttur. Bazı otoriteler sağlığı çevreye uyum yapabilme yetisi ile tanımlarken Psikanalistler ise normalin ölçütü olarak id, ego, superego arasındaki dengeyi temel almışlardır.

Bugünkü bilgilerimiz ışığında normalliğin ve anormalliğin sınırları henüz kesin olarak çizilmemiştir. Sağlığın tanımı yapılırken sözü edilen varsayımların hepsinde de az ya da çok gerçeklik vardır. Fakat bu tanımlar çağdan çağa, toplumdan topluma, hatta bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle ruh sağlığında meydana gelen olumsuz değişiklikler tanımlanırken diğer tıp bilimlerinin aksine hastalık yerine bozukluk terimi tercih edilmektedir. Belki kimseye normaldir diyemeyiz ancak yapılan muayene ve görüşmeler sonrasında belirgin bir ruh sağlığı bozukluğu olmadığını söyleyebiliriz.

Normalin aksine Anormali tanımlamak kısmen daha kolaydır. Ruh sağlığı bozulan kişilerde genellikle duygu, düşünce ve davranışlarda çeşitli derecelerde değişiklikler bulunur. Bu değişiklikler genellikle yakın çevresindeki kişilerce fark edilebilirken işlevsellik ile ilgili kayıplar belirgindir. Bu tip anormallikler ruh sağlığı bozukluğu şeklinde tanımlamak oldukça önemlidir.

İşte bu aşamada ruh sağlığı alanında çalışan profesyonellerin gerek bireysel gerekse toplumsal ruh sağlığı açısından ruhsal bozuklukların tespiti ve tedavisinde ne denli önemli sorumluluk aldıkları ortaya çıkmaktadır.

Uzm. Dr. Hakan KULLAKÇI